DEK- TARIEF & VOORWAARDEN 2024


DEK-TARIEF 2024

Om u ook in deze dure tijden tegemoet te komen en u de kans te geven om betaalbaar te kunnen dekken met onze kwaliteitsvolle cremello hengst, met interessante en bewezen afstamming, hebben wij besloten het dektarief
ook in 2024, aantrekkelijk te houden:

* Dektarief totaal bij dracht merrie 700,00 euro 

"White Dream GF" is beschikbaar voor alle rassen & Stamboeken.


* Eerste deel dektarief a 300,00 euro, dit eerste deel,  dient direct aan ons te worden voldaan, na het doen van de eerste bestelling en voor levering van de eerste doses. U ontvangt hiervoor een betaalverzoek voor overboeking.

Uiteraard ontvangt u van ons het betaalbewijs, naar uw email-adres.

Eerste deel dektarief is eenmalig. U kunt tijdens het dekseizoen meerdere keren bestellen voor uw merrie, voor meerdere cyclussen binnen het dekseizoen.

Eerste deel dektarief is het gust tarief.  Dit zijn de kosten voor het dekken, bewerking, sperma en arbeidsloon, in uw opdracht voor uw merrie uitgevoerd. 

Indien uw merrie niet drachtig is op 1 september, bieden wij u een regeling aan voor volgend jaar.

* Tweede deel dektarief bij dracht a 400,00 euro, 
Deze facturatie ontvangt u medio 1ste - 2de week in september.
Dit 2de deel dektarief + kosten dekbewijs, dient voor 
1 oktober a.s. te zijn voldaan. 
Deze ontvangt u per email en whatsapp 

* Eventueel extra kosten voor verzending koerier in uw opdracht, dient direct aan ons te worden voldaan via betaalverzoek. Uiteraard ontvangt u van ons het betaalbewijs, naar uw email.


*  Aangepast dektarief voor C - D  pony, op aanvraag.
* Aangepast dektarief voor kruisingen, op aanvraag.
* Toeslag merrie met verdunning, beperkt toegelaten en op aanvraag.
* Aangepast dektarief indien u 2 of meer merries dekt, op aanvraag.
* Dektarief is exclusief 9% btw,
* Exclusief kosten voor verzending per koerier en ex  dekbewijs (45 euro)


VOORWAARDEN  DEKKING

Cremello Hengst  " White Dream GF "

1. Facturatie eerste en tweede tarief dekgeld :

1.1 Eerste tarief dekgeld, zijn voor de gemaakte kosten voorde dekkingen die in uw opdracht nodig zijn en dient u te voldoen, direct na het doen van de eerste bestelling. Hiervoor sturen wij direct na ontvangst van de bestelling een betaalverzoek.

1.2 De betaling eerste deel dektarief dient te zijn voldaan voor de eerste verzending of ophalen eerste doses voor uw merrie. Hiervoor sturen wij via de email, met 1 week het betalingsbewijs (factuur voldaan).

De betaling dient dus direct plaats te vinden. Zonder betaling eerste tarief dekgeld en eventuele kosten koeriersdienst voor verzending in uw opdracht, verzenden wij niet. Afgelopen dek-seizoen, diende wij te vaak herinnering-facturen en aanmaningen te versturen. Daarom zijn wij helaas genoodzaakt onze voorwaarden hierop aan te passen. Er zijn nu eenmaal kosten aan dekkingen  verbonden.

1.3 Tweede deel dekgeld dient u te voldoen na drachtig scannen uw merrie door de dierenarts, dit voor 1 oktober a.s. U ontvangt van ons een factuur via de email en whatsapp. Per post is op aanvraag.

1.4 Het dekbewijs/dekbon wordt door ons besteld en naar de fokker verstuurd, nadat het volledige dekgeld, kosten verzending en kosten dekbewijs, aan ons zijn voldaan.

1.5 Indien tweede tarief dekgeld na 1 oktober is voldaan, zijn wij genoodzaakt voor nabestellen dekbewijs, 
20,00 euro extra administratie en porto kosten in rekening te brengen.

1.6 Dekgeld eerste en tweede tarief zijn exclusief 9% btw

1.7 Indien er sprake is van betalingsverzuim door opdrachtgever en merrie- houder/eigenaar merrie, zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen en zonodig een incasso opdracht uit te laten gaan.


2. Verzending / Opsturen

2.1. Levering is altijd vooraf in overleg.

2.2. Kosten voor verzending in uw opdracht door koerier, wordt door ons aan opdrachtgever direct doorberekend d.m.v. een betaalverzoek. Wij verzenden zodra de kosten voor koeriersdienst, via eerder genoemd betaalverzoek zijn voldaan.


3. Bestellen

3.1 Vooraf dient u het aanmeldformulier naar ons te hebben verzonden zodat uw gegevens bij ons bekend zijn.
Deze gegevens zijn nodig voor verzending een aanvraag dekbewijs, voor uw merrie. Uiteraard houden wij ons aan de privacy regels.

3.2. Informeer ons via whatapp wanneer uw dierenarts de merrie controleert. Maak hiervoor tijdig een afspraak.

3.3. Bestellen van sperma met voorkeur 1 avond van te voren via whatsapp 0619607392 of in de ochtend voor 8.00 uur. Dit i.v.m. de route van de koeriersdienst, tijdstip ophalen van uw bestelling.

3.4  Zodra u heeft besteld, zenden wij u direct het betalingsverzoek toe.
(Zie voorwaarden onder punt 1, facturatie dekgeld). Het eerste deel dek-tarief dient te zijn voldaan voor de verzending of ophalen van uw bestelling.

Wilt u hiermee rekening houden ivm controle dierenarts, bv eind van de middag ipv de volgende ochtend, Dit ivm route en tijdstip van ophalen bestellingen door de koerier op het dekstation.


4. Dekbewijs

4.1. Dekbewijs voor registratie van uw veulen bij het stamboek van uw keuze, is voor kosten opdrachtgever/eigenaar merrie. (b.v. Nrps - Aes - Rbp - Bwp - Kwpn enz.) 

4.2 Indien het volledige dekgeld niet is ontvangen op1 oktober a.s., zijn wij genoodzaakt i.v.m.  nabestellen, extra kosten a 20,00 euro, in rekening te brengen.


5. Inseminatie .

5.1 Merrie begeleiding en controle op dracht, dient u met uw dierenarts af te stemmen.

5.2 Uw merrie dient voor inseminatie gecontroleerd te zijn op eisprong en hengstigheid.

Let op: Na de inseminatie dient de merrie nogmaals gecontroleerd te worden op eisprong, of daadwerkelijk het geellichaam (= eicel) weg is. Meestal is dit 2 dagen na de eerste inseminatie. Alleen dan kan er bevruchting plaatsvinden. Vandaar dat dit gecontroleerd dient te worden door uw dierenarts.
Het kan voorkomen dat een merrie binnen dezelfde cycles 2 keer
geïnsemineerd dient te worden. 

Daarom is na het insemineren controle van groot belang of de eicel daadwerkelijk weg is. Een goede dierenarts zal dit zelf aangegeven en hiervoor na het insemineren een afspraak met u maken voor deze controle.

5.3 Insemineren van uw merrie is mogelijk door ons, indien onze agenda dit toelaat en alleen binnen onze regio. Daarom dit altijd vooraf in overleg.


6. Gust/Niet Drachtig

6.1. De gust verklaring, van uw dierenarts, dient voor 1 oktober van hetzelfde jaar, door ons te zijn ontvangen.

6.2 Dektarief niet drachtig, is eerste deel dektarief. Dit tarief is voor de door ons gemaakte kosten.
Indien uw merrie gust is en u wilt terugdekken met "White Dream GF" in het opvolgende jaar,
bieden wij u een regeling aan.


7. Levend Veulen Garantie

7.1. Is uw veulen levenloos geboren, of overlijdt kort na de geboorte, dan bieden wij u de mogelijkheid om voor het eerste deel dektarief, het volgende dekseizoen, terug te dekken. Mits u het jaar eerder, het volledige dekgeld heeft voldaan aan AM Horses.

7.2 Voorwaarde is de overlijdensverklaring van uw veulen, van uw dierenarts, te overleggen aan ons.


8. Commissie aan derden

Eventuele commissiekosten voor merrie- begeleiding en inseminatie, via een inseminatie- en/of dekstation, zijn voor kosten merrie- houder en/of eigenaar/opdrachtgever.

(In de praktijk komt dit neer op ongeveer a 125,00 euro ex btw, voor diensten en dekvergoeding door het inseminatie- dekstation. Wij geven u het advies vooraf naar dit tarief te informeren, bij het station van uw keuze. 

Onze visie is dat wij liever het dekgeld aantrekkelijk en betaalbaar houden, i.p.v. verstrekken van commissies, die bij andere hengsten zijn verwerkt binnen het dekgeld. De keuze is aan de fokker of zij/hij gebruik willen maken van diensten dekstation of kiezen voor merrie begeleiding door een goede dierenarts.


9. Akkoord dekvoorwaarden 

Door het invullen van het dekformulier, op deze website,  zie hiervoor onderstaande button met link naar dit formulier, gaat 
opdrachtgever en merrie- houder en/of eigenaar van de merrie, akkoord met de hier gestelde voorwaarden.